آرشیو ماهانه: اردیبهشت 1399

صفحه اصلی 1399 اردیبهشت

سبک مدرن در طراحی داخلی

سبک مدرن در طراحی داخلی سبک مدرن در طراحی معماری در اواخر قرن 12 و اوایل قرن 20 بر اساس جنبش مدرنیسم شکل گرفت. این سبک بر پایه سادگی و نوگرایی بنا شد. در این سبک شعار فرم ت...

روف گاردن یا بام سبز

روف گاردن یا بام سبز روف گاردن یا بام سبز در معماری امروزی نقش مهمی ایفا میکند.اجرای روف گاردن مزایای فراوانی دارد.بام سبز فضای جدیدی به ساختمان ها می افزاید و باعث اس...
طراحی محوطه سازی

طراحی محوطه سازی در معماری

طراحی محوطه سازی در معماری طراحی محوطه سازی در معماری ممکن است در ابتدا کاری گنگ و یا حتی بی مفهوم جلوه کند اما وقتی با زیر و بم این کار و تاثیرات آن برفضا آشنا شوید قط...
Instagram